Galeria

_________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej- ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych- ulic B. Chrobrego, ks. S. Staszica i Słonecznej z Parkingiem”

_________________________________________________________________

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad inwestycją: „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany izolacji wraz z elementami odwodnienia mostu przez rz. Rakutówkę, położonego w km 255+491 drogi krajowej nr 91 w m. Przyborowo

_________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych na zadaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie.

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczenie robót budowlanych przy realizacji zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo”.

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: ” Przebudowa mostu na rzece Drawa w miejscowości Złocieniec w ciągu drogi powiatowej nr 2043Z w km 0+325 (ul. Stasica)

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

_________________________________________________________________

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem lokalnej renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego przęseł stalowych mostu drogowo-kolejowego nad rzeką Wisłą w miejscowości Bydgoszcz – Fordon w ciągu drogi krajowej nr 80 Pawłówek – Lubicz w km 16+526

_________________________________________________________________

Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z; 1996Z; 1991Z na odcinku o długości 12,2 km- etap I”

_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie
_________________________________________________________________

Nadzór Inwestorski robót: „Budowa drogi leśnej L6P leśnictwa Jacinki Nadleśnictwo Polanów
_________________________________________________________________

Pełnieninie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, drogowej i elektrycznej nad robotami obejmującymi roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Grzymiradz kolonia Klepin”
________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja i rozbudowa środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie” dla etapu II
_________________________________________________________________

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zadania: „Przebudowa mostu wraz z odcinakami drogi dojazdowej ul. Obrońców Westerpaltte w Drawsku Pomorskim”
_________________________________________________________________